Stanovy

občianskeho združenia

KLUB DETSKEJ NÁDEJE

zostavené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení

neskorších právnych predpisov

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Klub Detskej Nádeje (ďalej len „KDN“ alebo „Združenie“) je apolitické združenie, ktoré združuje všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života hospitalizovaných a chronicky chorých detí.
 2. Združenie je právnickou osobou.
 3. Sídlo Združenia je: Klub Detskej Nádeje, Sasinkova 4, P.O.BOX 284, 814 99 Bratislava – Staré Mesto.

 II.

CIELE ZDRUŽENIA

 1. Cieľom Združenia je predovšetkým poskytovanie emocionálnej podpory a rozvoj kreativity detí hospitalizovaných na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, ako aj na oddeleniach a klinikách nemocníc v iných mestách na území Slovenskej republiky, pokiaľ to nemocnica po dohode so Združením umožní.
 2. Pri naplňovaní cieľa Združenia, resp. pri uskutočňovaní primárnej činnosti Združenia, ktorou je dobrovoľné poskytovanie emocionálnej podpory hospitalizovaným deťom, uskutočňuje okrem primárnej činnosti najmä:
 3. organizovanie detských táborov a rôznych príležitostných akcií pre hospitalizované deti a ich rodiny;
 4. získavanie finančných prostriedkov na činnosť Združenia;
 5. organizovanie podujatí, stretnutí a programov so zameraním na napĺňanie cieľa Združenia, prispievajúcich k prezentácii, publikovaniu a propagácii činnosti Združenia a získavaniu prostriedkov na realizáciu činnosti KDN,
 6. organizovanie a koordinovanie dobrovoľníkov pri vykonávaní primárnej činností Združenia, t.j. poskytovaní emocionálnej podpory na oddeleniach a klinikách nemocníc hospitalizovaných a chronicky chorých detí,
 7. pripravovanie a vydávanie informačných materiálov pre jednotlivcov, odborníkov i verejnosť za účelom informovania o činnosti Združenia,
 8. spolupráca s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy,
 9. informačná a osvetová činnosť.
 10. Pre potreby dosahovania cieľov a organizácie svojej činnosti si Združenie vytvára orgány a sekcie.

III.

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné a nie je obmedzované príslušnosťou k štátu, politickej strane, národnosti, náboženskému vyznaniu, sexuálnej orientácii ani pohlaviu.
 2. Členom Združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá:
 • má vek 18 a viac rokov;
 • je spôsobilá na právne úkony;
 • prejaví súhlas so stanovami KDN a s cieľmi v nich stanovenými.

Členstvo v Združení vzniká prejavom vôle uchádzača spĺňajúceho podmienky prijatia stanovené v čl. III.2 týchto stanov o členstvo, jeho prijatím radou Združenia a následným zápisom do evidencie členov Združenia.

 1. Členstvo v Združení trvá od zápisu do evidencie členov Združenia do 30. októbra nasledujúceho kalendárneho roku po konaní náboru členov a dobrovoľníkov pre daný školský rok.
 2. Členstvo v Združení môže byť členovi každoročne predĺžené po jeho prejave vôle byť naďalej členom Združenia a písomnou akceptáciou rady Združenia.
 3. Členstvo v Združení zaniká:
  • dobrovoľným vystúpením zo Združenia na vlastnú žiadosť;
  • októbra nasledujúceho kalendárneho roku po konaní náboru členov a dobrovoľníkov pre daný školský rok, ak člen neprejaví vôľu byť naďalej členom Združenia, alebo ak rada Združenia písomne neakceptuje žiadosť člena o predĺženie členstva v Združení podľa čl. III.4 týchto stanov;
  • úmrtím člena Združenia;
  • vylúčením člena radou Združenia, ak sa na tom rada Združenia uznesie kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady Združenia, a to najmä z dôvodu hrubého porušenia stanov a cieľov v nich stanovených alebo vykonávanie činností v rozpore so záujmami a poslaním KDN.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZDRUŽENIA

 1. Práva člena Združenia:
  1. voliť a byť volený do orgánov Združenia;
  2. byť informovaný o činnosti a zámeroch Združenia;
  3. zúčastňovať sa na zasadnutiach členského zhromaždenia;
  4. predkladať návrhy.
 2. Povinnosti člena Združenia:
  1. dodržiavať stanovy Združenia;
  2. aktívne prispieť k plneniu cieľov Združenia;
  3. plniť uznesenia orgánov Združenia.

V.

DOBROVOĽNÍCTVO V ZDRUŽENÍ

 1. Dobrovoľníctvo v Združení je slobodné a nie je obmedzované príslušnosťou k štátu, politickej strane, národnosti, náboženskému vyznaniu, sexuálnej orientácii ani pohlaviu.
 2. Dobrovoľníkom Združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá:
  1. má vek 18 a viac rokov;
  2. je spôsobilá na právne úkony;
  3. prejaví súhlas s etickým kódexom KDN a s cieľmi v ňom stanovenými.

Dobrovoľníkom Združenia sa stane uchádzač spĺňajúci podmienky prijatia stanovené v čl. V.2 týchto stanov, ktorý prejaví vôľu byť dobrovoľníkom Združenia,  a následným zápisom do evidencie dobrovoľníkov Združenia.

 1. Dobrovoľníctvo v Združení trvá od zápisu do evidencie dobrovoľníkov Združenia do 30. októbra nasledujúceho kalendárneho roku po konaní náboru členov a dobrovoľníkov pre daný školský rok.
 2. Dobrovoľníctvo v Združení môže byť dobrovoľníkovi každoročne predĺžené po jeho prejave vôle byť naďalej dobrovoľníkom Združenia a následnom zápise do evidencie dobrovoľníkov Združenia pre nasledujúci školský rok.
 3. Dobrovoľník môže kedykoľvek v priebehu doby ustanovenej v čl. V.3 týchto stanov požiadať o členstvo v Združení podľa čl. III.3 týchto stanov. Na prijatie dobrovoľníka za člena Združenia a z toho vyplývajúce práva a povinnosti sa použijú ustanovenia čl. III a čl. IV týchto stanov.
 4. Dobrovoľníctvo v Združení zaniká:
 • dobrovoľným vystúpením zo Združenia na vlastnú žiadosť;
 • októbra nasledujúceho kalendárneho roku po konaní náboru členov a dobrovoľníkov pre daný školský rok, ak dobrovoľník neprejaví vôľu byť naďalej dobrovoľníkom Združenia, alebo ak rada Združenia písomne neakceptuje žiadosť o členstvo v Združení;
 • úmrtím dobrovoľníka Združenia;
 • vylúčením člena radou Združenia, ak sa na tom rada Združenia uznesie kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady Združenia, a to najmä z dôvodu hrubého porušenia stanov a cieľov v nich stanovených alebo vykonávanie činností v rozpore so záujmami a poslaním KDN.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOĽNÍKA ZDRUŽENIA

 1. Práva dobrovoľníka Združenia:
  1. voliť orgány Združenia;
  2. ak je predmetom zasadnutia členského zhromaždenia voľba orgánov združenia, má dobrovoľník právo sa zúčastňovať na zasadnutiach členského zhromaždenia;
  3. byť informovaný o činnosti a zámeroch Združenia;
 2. Povinnosti dobrovoľníka Združenia:
  1. dodržiavať etický kódex Združenia;
  2. aktívne prispieť k plneniu cieľov Združenia;

VII.

 ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:

 1. Členské zhromaždenie
 2. Rada
 3. Koordinátor
 4. Zástupcovia koordinátora
 5. Koordinátori dobrovoľníkov
 6. Vedúci oddelení

VIII.

 ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE

 1. Členské zhromaždenie tvoria všetci členovia Združenia.
 2. Členské zhromaždenie:
  1. volí a odvoláva koordinátora a jeho zástupcov, schvaľuje zmeny a doplnky stanov Združenia;
  2. volí členov rady Združenia;
  3. rozhoduje o zániku Združenia;
  4. schvaľuje organizačný poriadok Združenia a svoj rokovací poriadok;
  5. vyslovuje sa k činnosti jednotlivých orgánov a súčastí Združenia;
  6. vyjadruje sa k hodnotiacej správe o činnosti Združenia predkladanej koordinátorom.
 3. Na platné uznesenie členského zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Združenia, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
 4. Členskému zhromaždeniu predsedá koordinátor, prípadne ním poverený zástupca.
 5. Členské zhromaždenie zvoláva koordinátor minimálne raz ročne. Koordinátor je povinný na návrh člena rady Združenia alebo na návrh minimálne 10% členov Združenia zvolať členské zhromaždenie.

IX.

RADA

 1. Rada je výkonným orgánom Združenia (ďalej len „Rada“). Vykonáva uznesenia členského zhromaždenia.
 2. Rada sa skladá z piatich členov, a to koordinátora, zo zástupcov koordinátora, a dvoch ďalších členov volených členským zhromaždením Združenia spomedzi koordinátorov dobrovoľníkov a vedúcich oddelení.
 3. Rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené členskému zhromaždeniu, a to najmä:
 4. o prijatí a vylúčení člena zo Združenia;
 5. kontroluje hospodárenie koordinátora s prostriedkami Združenia, riadne vedenie účtovníctva a riadne hospodárenie Združenia podľa schváleného ročného finančného plánu. V prípade zistenia porušenia povinnosti koordinátora alebo jeho zástupcov, je Rada oprávnená sama zvolať členské zhromaždenie, ktorého predmetom bude odvolanie koordinátora alebo jeho zástupcov z funkcie.
 6. Rada prijíma demisiu koordinátora a zástupcov koordinátora pred uplynutím ich funkčného obdobia.
 7. Rada schvaľuje návrh ročného finančného plánu najneskôr do konca 1. mesiaca kalendárneho roka, pre ktorý je ročný finančný plán schvaľovaný.
 8. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 9. Na platné uznesenie Rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
 10. Radu zvoláva koordinátor minimálne 5-krát ročne. Koordinátor je povinný na návrh člena Rady zvolať zasadnutie Rady.

X.

 KOORDINÁTOR

 1. Koordinátor:
  1. je štatutárnym orgánom Združenia;
  2. zastupuje a reprezentuje KDN navonok;
  3. koordinuje a riadi činnosť Združenia;
  4. predsedá Rade, zvoláva a rozpúšťa jej zasadnutia;
  5. zvoláva Radu na podnet ktoréhokoľvek člena Rady;
  6. predsedá členskému zhromaždeniu a zvoláva jeho zasadnutia;
  7. zvoláva členské zhromaždenie na podnet ktoréhokoľvek člena rady alebo na návrh minimálne 10% členov Združenia;
  8. má právo rozhodovať o všetkých činnostiach Združenia s výnimkou právomocí Rady a členského zhromaždenia;
  9. má právo veta pri všetkých hlasovaniach okrem voľby/odvolávania koordinátora. Právo veta koordinátora môže členské zhromaždenie alebo Rada prelomiť opätovným hlasovaním v tej istej veci, pričom pri opakovanom hlasovaní o tej istej veci musí prijať uznesenie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov zhromaždenia alebo Rady;
  10. najmenej raz ročne predkladá členskému zhromaždeniu hodnotiacu správu o činnosti Združenia;
  11. vedie účtovnú evidenciu Združenia a je zodpovedný za jeho riadne vedenie a za riadne hospodárenie Združenia podľa Radou schváleného ročného finančného plánu;
  12. poveruje úlohami zástupcov koordinátora;
 2. Funkčné obdobie koordinátora sú dva roky, pričom začína plynúť 1. septembra roku zvolenia do funkcie koordinátora a končí 31. augusta. V prípade, ak po skončení funkčného obdobia nie je zvolený alebo vymenovaný na nasledujúce funkčné obdobie nový koordinátor, vykonáva doterajší koordinátor funkciu až do zvolenia alebo vymenovania nového koordinátora („dočasný výkon funkcie doterajšieho koordinátora“). Funkčné obdobie koordinátora zvoleného počas dočasného výkonu funkcie doterajšieho koordinátora začína plynúť dňom nasledujúcim po jeho riadnom zvolení do funkcie a končí uplynutím riadneho funkčného obdobia koordinátora v zmysle článku X.2 týchto stanov,  j. ako v prípade riadneho zvolenia koordinátora, pričom jeho funkčné obdobie sa skracuje o čas trvania dočasného výkonu funkcie doterajšieho koordinátora.
 3. Koordinátor je volený a odvolávaný členským zhromaždením a zodpovedá za výkon svojej funkcie členskému zhromaždeniu. Návrh na zvolenie, alebo odvolanie koordinátora môže podať člen Združenia. Na zvolenie a odvolanie koordinátora je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov členov zúčastnených na voľbe alebo odvolaní koordinátora. Ak je pri voľbe koordinátora viacero kandidátov a ani jeden z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených členov, postupujú do druhého kola tí dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole dosiahli najväčší počet hlasov prítomných členov. V druhom kole sa koordinátorom stane ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov členov zúčastnených na voľbe koordinátora.
 4. Počas neprítomnosti koordinátora, alebo v prípade keď koordinátor nemôže vykonávať svoju funkciu, vykonáva jeho kompetencie jeden zo zástupcov, ktorého tým koordinátor poverí, mimo právomoci v čl. VI ods. 1 písm. i.
 5. Funkcia koordinátora je nezlučiteľná s ostatnými funkciami v Rade.
 6. Funkcia koordinátora zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, stratou členstva v Združení, odvolaním, smrťou.
 7. Koordinátor môže podať demisiu.
 8. Spolu s demisiou je koordinátor povinný zvolať členské zhromaždenie Združenia za účelom voľby koordinátora KDN tak, aby sa konalo najneskôr do 2 mesiacov od podania demisie koordinátorom.
 9. V prípade podania demisie koordinátorom, jeho funkcia zaniká zvolením nového koordinátora KDN.
 10. Funkčné obdobie novo zvoleného koordinátora KDN začína plynúť deň po riadnom zvolení do funkcie a končí uplynutím riadneho funkčného obdobia doterajšieho koordinátora v zmysle článku X. 2 týchto stanov.

XI .

ZÁSTUPCOVIA KOORDINÁTORA

 1. Zástupcovia koordinátora sú dvaja a za svoju činnosť zodpovedajú členskému zhromaždeniu.
 2. Počas neprítomnosti koordinátora, alebo v prípade, keď koordinátor nemôže vykonávať svoju funkciu, jeho kompetencie vykonáva ním poverený zástupca koordinátora.
 3. Zástupcov koordinátora volí a odvoláva členské zhromaždenie.
 4. Návrh na zvolenie zástupcov koordinátora môže podať člen Združenia. Zástupcami koordinátora sa stanú tí dvaja kandidáti, ktorí pri voľbe získajú najviac hlasov zúčastnených členov. Voľba zástupcov koordinátora prebieha súčasne s voľbou koordinátora.
 5. Funkčné obdobie zástupcu koordinátora sú dva roky, pričom začína plynúť 1. septembra roku zvolenia do funkcie zástupcu koordinátora a končí  augusta. V prípade, ak po skončení funkčného obdobia nie je zvolený alebo vymenovaný na nasledujúce funkčné obdobie nový zástupca koordinátora, vykonáva doterajší zástupca koordinátora funkciu až do zvolenia alebo vymenovania nového zástupcu koordinátora („dočasný výkon funkcie doterajšieho zástupcu koordinátora“). Funkčné obdobie zástupcu koordinátora zvoleného počas dočasného výkonu funkcie doterajšieho zástupcu koordinátora začína plynúť dňom nasledujúcim po jeho riadnom zvolení do funkcie a končí uplynutím riadneho funkčného obdobia zástupcu koordinátora v zmysle článku XI.5 týchto stanov
 6. Funkcia zástupcu koordinátora zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, stratou členstva v Združení, odvolaním, smrťou.
 7. Každý zástupca koordinátora môže podať demisiu.
 8. V prípade podania demisie zástupcu koordinátora končí jeho funkčné obdobie až zvolením nového zástupcu koordinátora.
 9. V prípade demisie zástupcu koordinátora vykonávajú funkciu zástupcu koordinátora jednak riadne zvolený zástupca koordinátora a doterajší zástupca koordinátora, ktorý podal demisiu. Koordinátor musí do dvoch mesiacov od podania demisie doterajším zástupcom koordinátora zvolať členské zhromaždenie za účelom voľby zástupcu koordinátora KDN, tak aby sa konalo do dvoch mesiacov odo dňa podania demisie doterajším zástupcom koordinátora. Funkčné obdobie takto zvoleného zástupcu koordinátora končí uplynutím riadneho funkčného obdobia doterajšieho zástupcu koordinátora v zmysle článku XI. 5 týchto stanov.

XII.

KOORDINÁTORI DOBROVOĽNÍKOV

 1. Koordinátori dobrovoľníkov koordinujú, riadia a zodpovedajú za činnosť Združenia v rámci svojich sekcií. Sekcie sú tvorené všetkými oddeleniami nemocníc, ktoré majú uzatvorenú dohodu so Združením, alebo ktoré vydali povolenie Združeniu, ktorým mu umožňujú plniť v priestoroch danej nemocnice svoje ciele.
 2. Koordinátorov dobrovoľníkov menuje a odvoláva koordinátor na návrh Rady.
 3. Koordinátori dobrovoľníkov plnia pokyny koordinátora a zástupcov koordinátora, najmä vo veciach výberu a školenia nových dobrovoľníkov.
 4. Koordinátori dobrovoľníkov podávajú správu o činnosti sekcie koordinátorovi na jeho žiadosť.

XIII.

VEDÚCI ODDELENÍ

 1. Vedúci oddelení koordinujú, riadia, a zodpovedajú za činnosť Združenia v rámci svojich oddelení v daných nemocniciach, s ktorými má Združenie dohodnutú spoluprácu. Zabezpečujú chod im zvereným oddelení a starajú sa o ich personálne a materiálne zabezpečenie. V rámci svojich oddelení plnia pokyny koordinátora dobrovoľníkov v rámci sekcie.
 2. Vedúcich oddelení menuje a odvoláva koordinátor dobrovoľníkov danej sekcie. Ich počet určí organizačný poriadok.

XIV.

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

 1. Združenie samostatne hospodári so svojím majetkom a príjmami v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Majetok Združenia tvoria najmä sponzorské príspevky, dotácie, granty, účastnícke poplatky na akciách organizovaných Združením, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
 3. Majetok Združenia je možné použiť len na účel, ktorý je v súlade s cieľmi Združenia po predchádzajúcom schválení koordinátora a jeho zástupcov. Za súhlas sa pre tento prípad považuje aj súhlas vyjadrený elektronickou poštou, pričom na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina ich hlasov Rady.
 4. Hospodársky rok pravidelne začína prvým dňom prvého mesiaca a končí posledným dňom dvanásteho mesiaca kalendárneho roka. Prvý hospodársky rok začína dňom registrácie združenia.

XV.

 ZÁNIK ZDRUŽENIA

 1. Združenie zaniká:
  1. rozhodnutím členského zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení Združenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
  2. zlúčením s iným združením
 2. O zániku Združenia rozhoduje členské zhromaždenie, pričom súčasne rozhoduje aj o prechode práv a povinností k majetku Združenia.
 3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje členské zhromaždenie likvidátora, ktorý vyrovná záväzky Združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia členského zhromaždenia.

XVI.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ orgán Združenia obdrží návrh v súlade s týmito stanovami, je povinný sa týmto návrhom zaoberať.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.