Klub Detskej Nádeje, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, IČO: 307 868 35

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov: V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii členskej základne a dobrovoľníkov. V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie členov a dobrovoľníkov občianskeho združenia

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, mail, telefón, pracovné/školské zaradenie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Stanovy občianskeho združenia KDN

Kategórie príjemcov:  Údaje sa neposkytujú iným osobám

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 12 mesiacov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii záujemcov o dobrovoľníctvo:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie dobrovoľníkov – záujemcov.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dobrovoľníci

Zoznam osobných údajov: meno, email

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: Subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 12 mesiacov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účastníkov pobytov pre deti s onkologickou a kardiologickou diagnózou a ich súrodencov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie onkologických a kardiologických pacientov a ich súrodencov, ktorých ich zákonní zástupcovia prihlásia na pobyt

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci pobytov a ich zákonní zástupcovia

Zoznam osobných údajov: 

Účastníci + zákonní zástupca  meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail

Účastníci – dátum narodenia, fotokópiu lekárskej správy, diagnóza, zdravotná poisťovna

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška)

Kategórie príjemcov:  Ubytovacie zariadenie (v rozsahu meno a priezvisko, adresa) – Zmluva

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 1 rok

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo na dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Klub Detskej Nádeje prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s tým súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, zmeny budú umiestnené v sídle spoločnosti. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu: kdn@kdn.sk

Klub Detskej Nádeje fotografuje akcie, ktoré organizuje. Fotografie z týchto akcií uverejňuje na: