Malý robotik – veľká budúcnosť

O projekte

Naši dobrovoľníci už vyše 20 rokov pravidelne navštevujú hospitalizované deti v nemocniciach, kde spolu s nimi trávia čas hraním hier, rozhovormi, kreatívnymi aktivitami a podobne. Predstavujú tak pre nich kamarátov z vonkajšieho prostredia, ktorí im umožnia na chvíľu zabudnúť na ich hospitalizáciu a trápenie.  

Č̌as, ktorý deti musia stráviť v nemocnici, môže byť pre ne plný traumatizujúcich zážitkov vzhľadom na nemocničné prostredie a ich chorobu, no zároveň aj plný nudy a samoty, najmä vo večerných hodinách. Deti sú vytrhnuté zo svojho bežného života, od školy, kamarátov a rodinného prostredia, nemôžu viesť plnohodnotný život.  

V rámci našich návštev nemocnice radi využívame čas strávený s deťmi aj na ich edukáciu v oblasti programovania, robotiky a informatiky. Čím skôr sa deti naučia technológie používať, porozumejú ich princípom a pochopia, ako fungujú, tým lepšie budú pripravené na budúcnosť, ktorá ich čaká. Pomáhame im adaptovať sa na svet technológií už teraz, zábavnou formou, prostredníctvom hier. Veríme, že práve nenútená hravá forma bez skúšok a testov, bez nutnosti zúčastniť sa, keď dieťa nemá náladu, bez hrozby straty peňazí za drahé kurzy a v ideálnom čase, keď dieťa nemá iný program, je naším unikátnym receptom na úspech.

Robot

Náš projekt prináša unikátne riešenie problému nedostatočného vzdelania detí v IT oblastiach. Výučbe programovania a informatiky sa samozrejme venujú školy, veríme však, že deti by sa mali tejto téme venovať oveľa viac. Pre deti existujú aj kurzy, krúžky a tábory zamerané na spomenutú tému, no zvyčajne sú platené a hospitalizované deti ich aj tak nemajú možnosť navštevovať kvôli pobytu v nemocnici.  

Medzi našimi dobrovoľníkmi máme odborníkov z IT sféry, školstva a pedagogiky, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych projektov pre deti. V rámci spolupráce  s podobnými organizáciami, prípadne platenými kurzami, postupne rozširujeme náš tím dobrovoľníkov a učíme ich ešte lepšie edukovať hravou formou s pomocou robotických hračiek. Tí následne odovzdávajú svoje vedomosti ďalej novým dobrovoľníkom, deťom (občas aj ich rodičom) v nemocnici a na táboroch.  

Hlavným cieľom celého projektu je efektívnym trávením času a hravou formou deti naučiť základom programovania, robotiky, rozšíriť ich technické a matematické schopnosti, viesť ich k analytickému a kritickému mysleniu a posilňovať ich schopnosti riešiť problémy. 

Tiež sa usilujeme sprístupniť robotiku a programovanie deťom na Slovensku a vzbudiť v nich záujem o tieto oblasti. Počas realizovania jednotlivých aktivít spolu s deťmi sme sa snažili o prebudenie záujmu a získanie potrebných vedomostí, možnosť vyskúšať si prácu s najmodernejšími robotickými hračkami, porozumieť logickému a analytickému mysleniu, základom programovania, bezpečnosti na internete a kritickému mysleniu.  

Našim plánom je pokračovať v našej činnosti aj naďalej a v ideálnom prípade sa rozšíriť aj do ďalších miest Slovenska. Taktiež už máme skúsenosti s výučbou robotiky v rámci našich pravidelných návštev nemocníc, aj v rámci našich pravidelných táborov a plánujeme v tomto trende pokračovať aj naďalej. 

Výsledky

Podarilo sa nám urobiť 165 robotických workshopov v nemocniciach, materských školách a krízových centrách.  Celkovo sme priblížili svet robotiky a informatiky 705 deťom. Spätnú väzbu sme získavali prostredníctvom dotazníkov. Tých sa nám podarilo získať 248.  

Postupným vyhodnotením nášho projektu sme zistili, že pre 60 % detí bol náš workshop prvá skúsenosť s robotickou hračkou. 96 % detí by uvítalo podobné aktivity aj v budúcnosti a rovnaký počet detí deklarovalo záujem vyskúšať si aj inú robotickú hračku 89 % detí označilo  v dotazníku náš workshop ako skvelý/bomba . 95 % detí, ktoré nemali predtým skúsenosť s robotickou hračkou, si po našom workshope chce vyskúšať aj iné robotické hračky.  

V rámci tohto projektu sme zorganizovali dva letné tábory, ktorých sa dokopy zúčastnilo 84 detí. Jeden tábor bol realizovaný pre deti s onkologickým ochorením a jeden pre deti s kardiologickým ochorením. Oba tábory boli určené pre deti z celého Slovenska Počas táborov sme sa zamerali na témy robotiky a informatiky, digitálnej gramotnosti, bezpečnosti na internete, analytického a logického myslenia. Tábory boli pre deti bezplatné ,vrátane ubytovania a stravy a o ich bezpečnosť sa po celý čas staral lekár. O program pre deti sa starali naši dobrovoľníci. Počas tábora sme tiež zorganizovali workshopy s viacerými organizáciami.

Počas našich workshopov sme sa snažili deťom prostredníctvom nakúpených robotických hračiek priblížiť robotiku, informatiku a základy programovania hravou formou. Deti sa v rámci workshopov plne a s veľkou radosťou zapájali, mali záujem pokračovať v rozvíjaní sa v tejto oblasti a nadobúdaniu ďalších zručností a vedomostí. Na základe spätnej väzby z dotazníkov sme zistili, že takmer všetky deti majú záujem o ďalšie robotické workshopy, radi by si vyskúšali aj iné robotické hračky, náš workshop hodnotili ako skvelý/bomba a práca s hračkami ich veľmi bavila. Pre 60 % detí bol náš workshop prvá skúsenosť s robotikou.  

Naši dobrovoľníci aj naďalej pravidelne realizujú robotické workshopy na detských oddeleniach. 
Radi by sme rozbehli spolupráce s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú téme robotiky a informatiky. Výsledky nášho projektu pravidelne zverejňujeme na sociálnych sieťach a na našej webovej stránke.  

Využitie prostriedkov

Grant sme použili na: 

  • Nákup robotických hračiek a programovacích pomôcok. 
  • Preplatenie cestovných nákladov dobrovoľníkom. 
  • Financovanie letných táborov pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením. 

Spolupráca

Vyškolili sme približne 40 našich dobrovoľníkov na prácu s robotickými hračkami a 3D tlačou. Aj ty v IT nám zazdielali svoje micro:bit kurzy a ucimeshardverom.sk nám umožnili absolvovať ich kurzy. Nadviazali sme ďalšie kontakty s Fakultou elektrotechniky a informatiky a s OZ Robotika.SK.  

V rámci táborov sa uskutočnilo dokopy 40 robotických workshopov. Počas táborov sa nám podarilo spolupracovať aj s OZ Robotika.SK, ktorí pripravili workshop s s robotickými stavebnicami LEGO Education Spike Prime a pomohli nám aj s 3D tlačou.  

Okrem toho sme začali navštevovať materskú školu a krízové centrum v Považskej Bystrici, kde sme urobili niekoľko “skúšobných workshopov,” ktoré plánujeme pre veľký úspech zopakovať a ďalej rozširovať.  

Budúcnosť

Počas našich workshopov sme sa snažili deťom prostredníctvom nakúpených robotických hračiek priblížiť robotiku, informatiku a základy programovania hravou formou. Deti sa v rámci workshopov plne a s veľkou radosťou zapájali, mali záujem pokračovať v rozvíjaní sa v tejto oblasti a nadobúdaniu ďalších zručností a vedomostí. Na základe spätnej väzby z dotazníkov ,takmer všetky deti majú záujem o ďalšie robotické workshopy, radi by si vyskúšali aj iné robotické hračky, náš workshop hodnotili ako skvelý/bomba a práca s hračkami ich veľmi bavila. Pre 60 % detí bol náš workshop prvá skúsenosť s robotikou. Práve takáto spätnú väzba je pre nás silnou motiváciou v budúcnosti pokračovať v organizovaní robotických workshopov pre deti. Chceme rozšíriť naše aktivity aj do ďalších miest na Slovensku a dosiahnuť tak ešte väčší počet detí, ktoré zapojíme.  

Okrem nemocní máme v pláne realizovať robotické workshopy a edukáciu aj pre deti v krízových centrách v spolupráci s inými dobrovoľníckymi organizáciami a taktiež aj v materských školách pod odborným pedagogickým dozorom.   

Dopad projektu

Našim projektom sme priblížili svet informatiky a robotiky stovkám detí v nemocniciach, v štyroch mestách na Slovensku a desiatkam detí z celého Slovenska (na táboroch). Snažili sme sa v nich o prebudenie záujmu a získanie potrebných vedomostí, možnosť vyskúšať si prácu s najmodernejšími robotickými hračkami, naučiť sa logickému a analytickému mysleniu, základom programovania, bezpečnosti na internete a kritickému mysleniu 

Impact Lab