Etický kódex dobrovoľníka

Dobrovoľník/čka:

 1. rešpektuje pri každej činnosti zdravotný a psychický stav dieťaťa, ktorého záujem stojí vždy na prvom mieste,
 2. dodržiava zásady práce Nemocnice a rešpektuje pokyny zdravotníckeho personálu, vedúceho/cej oddelenia a koordinátora/ky dobrovoľníkov,
 3. pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiava pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vyplývajúce zo zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj protipožiarne opatrenia Nemocnice,
 4. pristupuje k deťom v duchu tolerancie, rešpektu a znášanlivosti a zdržiava sa akejkoľvek politickej, náboženskej alebo inej agitácie,
 5. nezastupuje zdravotnícky personál:
  1. nemá prístup k zdravotným záznamom dieťaťa,
  2. nemá právo podávať informácie týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa,
  3. nemanipuluje s liekmi a so zdravotníckym materiálom,
  4. nevykonáva s deťmi žiadne zdravotnícke úkony,
  5. vyhýba sa diskusiám o spôsobe liečby, neposkytuje osobné „medicínske rady“,
 6. neposudzuje a nekritizuje prácu zdravotníckeho personálu a iných dobrovoľníkov/dobrovoľníčok.
 7. spĺňa základné podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti:
  1. netrpí žiadnou infekčnou a dlhodobou chronickou chorobou a jeho/jej zdravotný psychický stav nie je v rozpore s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti v Nemocnici,
  2. nikto z jeho/jej príbuzných a známych netrpí chronickým ochorením,
 8. ak sa jeho/jej zdravotný stav alebo základné podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti zmenia, informuje vedúceho/cu oddelenia, príp. koordinátora/ku dobrovoľníkov,
 9. neposkytuje svoje kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, bydlisko, kontakt na sociálne siete, skype a iné dieťaťu. Ak je to potrebné, dieťaťu, rodinnému príslušníkovi poskytne kontakt na vedúceho/cu oddelenia alebo koordinátora/ku dobrovoľníkov,
 10.  je povinný/á zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku a nesmie ich využiť pre osobnú potrebu a bez súhlasu rady združenia zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť.